Podmínky a pravidla

Podmínky a pravidla

Vítejte na stránkách Jobinterview.cz Obchodní podmínky

Tyto podmínky stanovují pravidla a předpisy pro používání webových stránek Jobinterview.cz.

 

Vstupem na tyto webové stránky předpokládáme, že tyto podmínky v plném rozsahu přijímáte. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami uvedenými na této stránce, nepoužívejte dále webové stránky Jobinterview.cz.

Následující terminologie se vztahuje na tyto smluvní podmínky, prohlášení o ochraně osobních údajů a oznámení o vyloučení odpovědnosti a na všechny smlouvy: „Klient“, „Vy“ a „Váš“ se vztahuje na Vás, osobu, která přistupuje na tyto webové stránky a přijímá podmínky společnosti. „Společnost“, „My“, „Naše“ a „Nás“ odkazuje na naši společnost. „Strana“, „Strany“ nebo „My“ odkazuje na Klienta i na nás nebo na Klienta či na nás. Všechny pojmy odkazují na nabídku, přijetí a úhradu plateb nezbytných k uskutečnění procesu naší pomoci Klientovi nejvhodnějším způsobem, ať už prostřednictvím formálních schůzek s pevně stanovenou dobou trvání, nebo jakýmkoli jiným způsobem, za výslovným účelem uspokojení potřeb Klienta, pokud jde o poskytování uvedených služeb/produktů Společnosti, v souladu s platnými dánskými právními předpisy a s jejich výhradou. Jakékoli použití výše uvedené terminologie nebo jiných slov v jednotném čísle, množném čísle, psaní velkých písmen a/nebo on/ona nebo oni, se považuje za zaměnitelné, a tedy za odkaz na totéž.

Cookies

Používáme soubory cookie. Používáním webových stránek Jobinterview.cz souhlasíte s používáním souborů cookie v souladu se zásadami ochrany osobních údajů Jobinterview.cz.

Většina moderních interaktivních webových stránek používá soubory cookie, které umožňují získat údaje o uživateli při každé návštěvě. Soubory cookie se používají v některých oblastech našich stránek, aby umožnily funkčnost této oblasti a snadné používání pro ty osoby, které ji navštíví. Soubory cookie mohou používat také někteří naši affiliate / reklamní partneři.

License

Pokud není uvedeno jinak, vlastní Jobinterview.cz a/nebo jeho poskytovatelé licence práva duševního vlastnictví k veškerému materiálu na Jobinterview.cz. Veškerá práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena. Stránky z https://jobinterview.cz/ si můžete prohlížet a/nebo tisknout pro vlastní potřebu s výhradou omezení stanovených v těchto podmínkách.

Nesmíte:

 1. Znovu publikovat materiál z https://jobinterview.cz/
 2. Prodej, pronájem nebo poskytování sublicencí na materiál z https://jobinterview.cz/.
 3. Reprodukovat, duplikovat nebo kopírovat materiál z https://jobinterview.cz/.

Redistribuovat obsah z Jobinterview.cz (pokud není obsah výslovně určen k redistribuci).

Hypertextové odkazy na náš obsah

 1. Následující organizace mohou na naše webové stránky odkazovat bez předchozího písemného souhlasu:
  1. Vládní agentury;
  2. Vyhledávače;
  3. Zpravodajské organizace;
  4. Distributoři online adresářů, kteří nás uvedou v adresáři, mohou odkazovat na naše webové stránky stejným způsobem, jakým odkazují na webové stránky ostatních uvedených podniků; a
  5. Celosystémově akreditované podniky s výjimkou neziskových organizací, charitativních nákupních center a charitativních fundraisingových skupin, které nesmějí hypertextově odkazovat na naše webové stránky.
 1. Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, na publikace nebo na jiné informace na webu, pokud je tento odkaz: (a) není v žádném případě zavádějící; (b) neznamená falešně sponzorství, podporu nebo schválení odkazující strany a jejích produktů nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránek odkazující strany.
 2. Můžeme zvážit a podle vlastního uvážení schválit další žádosti o propojení od následujících typů organizací:
  1. běžně známé zdroje spotřebitelských a/nebo obchodních informací;
  2. dot.cz stránky;
  3. sdružení nebo jiné skupiny zastupující charitativní organizace, včetně charitativních webů,
  4. online adresář distributorů;
  5. internetové portály;
  6. účetní, právní a poradenské firmy, jejichž hlavními klienty jsou podniky, a
  7. vzdělávací instituce a obchodní sdružení.

Žádosti o propojení od těchto organizací schválíme, pokud to zjistíme: (a) odkaz nebude mít nepříznivý odraz na nás nebo na naše akreditované podniky (například obchodní sdružení nebo jiné organizace zastupující z podstaty podezřelé typy podnikání, jako jsou příležitosti práce z domova, nebudou mít povolen odkaz); (b)organizace nemá u nás neuspokojivé záznamy; (c) přínos pro nás ze zviditelnění spojeného s hypertextovým odkazem převáží nad absencí ; a (d) pokud je odkaz v kontextu obecných informací o zdrojích nebo je jinak v souladu s redakčním obsahem zpravodaje nebo podobného produktu, který podporuje poslání organizace.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, na publikace nebo na jiné informace na webu, pokud je tento odkaz: (a) není v žádném případě zavádějící; (b) neznamená falešně sponzorství, podporu nebo schválení odkazující strany a jejích produktů nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránek odkazující strany.

Pokud patříte mezi organizace uvedené v odstavci 2 výše a máte zájem o propojení s našimi webovými stránkami, musíte nám to oznámit zasláním e-mailu na adresu info@futuretrain.io. Uveďte prosím své jméno, název organizace, kontaktní údaje (například telefonní číslo a/nebo e-mailovou adresu) a také adresu URL vaší stránky, seznam všech adres URL, ze kterých hodláte na naši webovou stránku odkazovat, a seznam adres URL na naší stránce, na které chcete odkazovat. Na odpověď si vyhraďte 2-3 týdny.

Schválené organizace mohou na naše webové stránky odkazovat takto:

 1. Používáním názvu naší společnosti; nebo
 2. Použitím jednotného lokátoru zdrojů (webové adresy), na který je odkazováno, nebo
 3. Použitím jakéhokoli jiného popisu našich webových stránek nebo materiálu, na který je odkazováno, který dává smysl v kontextu a formátu obsahu na stránkách odkazující strany.

Použití loga Jobinterview.cz nebo jiných uměleckých děl pro odkazování není povoleno, pokud není uzavřena licenční smlouva na ochrannou známku.

Iframes

Bez předchozího souhlasu a výslovného písemného povolení nesmíte kolem našich webových stránek vytvářet rámy ani používat jiné techniky, které jakýmkoli způsobem mění vizuální prezentaci nebo vzhled našich webových stránek.

Výhrada práv

Vyhrazujeme si právo kdykoli a podle vlastního uvážení vás požádat o odstranění všech odkazů nebo jakéhokoli konkrétního odkazu na naše webové stránky. Souhlasíte s tím, že na takovou žádost okamžitě odstraníte všechny odkazy na naše webové stránky. Vyhrazujeme si také právo kdykoli změnit tyto podmínky a svou politiku odkazování. Pokračováním v odkazování na naše webové stránky souhlasíte s tím, že jste vázáni těmito podmínkami odkazování a budete je dodržovat.

Odstranění odkazů z našich webových stránek

Pokud se vám některý z odkazů na našich webových stránkách nebo odkazovaných webových stránkách z jakéhokoli důvodu nelíbí, můžete nás v této věci kontaktovat. Žádosti o odstranění odkazů zvážíme, ale nejsme povinni tak učinit ani vám přímo odpovědět.

Přestože se snažíme zajistit, aby informace na těchto webových stránkách byly správné, neručíme za jejich úplnost nebo přesnost; nezavazujeme se ani k tomu, že webové stránky zůstanou dostupné nebo že materiály na nich budou aktualizovány.

Odpovědnost za obsah

Neneseme žádnou odpovědnost za obsah, který se objeví na vašich webových stránkách. Souhlasíte s tím, že nás odškodníte a budete nás bránit proti všem nárokům vyplývajícím z vašich webových stránek nebo na jejich základě. Na žádné stránce vašich webových stránek nebo v jakémkoli kontextu se nesmí objevit odkaz(y) obsahující obsah nebo materiály, které by mohly být vykládány jako hanlivé, obscénní nebo trestné, nebo které porušují, jinak porušují nebo podporují porušování nebo jiné porušování práv třetích stran.

Odmítnutí odpovědnosti

V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy vylučujeme veškerá prohlášení, záruky a podmínky týkající se našich webových stránek a jejich používání (včetně, ale bez omezení, jakýchkoli záruk vyplývajících ze zákona, pokud jde o uspokojivou kvalitu, vhodnost pro daný účel a/nebo použití přiměřené péče a dovedností). Žádné z ustanovení tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti se nevztahuje na:

 1. omezit nebo vyloučit naši nebo vaši odpovědnost za smrt nebo zranění osob v důsledku nedbalosti;
 2. omezit nebo vyloučit naši nebo vaši odpovědnost za podvod nebo podvodné zkreslení;
 3. omezovat naše nebo vaše závazky jakýmkoli způsobem, který není povolen platnými právními předpisy; nebo
 4. vyloučení našich nebo vašich závazků, které nelze vyloučit podle platných právních předpisů.

Omezení a vyloučení odpovědnosti uvedená v tomto oddíle a na jiných místech tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti: (a) podléhají předchozímu odstavci; a (b) řídí se jimi veškeré závazky vyplývající z tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti nebo související s předmětem tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti, včetně závazků vyplývajících ze smlouvy, z deliktů (včetně nedbalosti) a z porušení zákonných povinností.

Pokud jsou webové stránky a informace a služby na nich poskytovány bezplatně, neneseme odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu jakékoli povahy.